top of page

オ ー ダ ー 制作 の 一番 新 し い 一 閑 張 り

昭和 の 薬 袋 ・ マ ッ チ 箱 ラ ベ ル ・ ア イ ス の 袋 満 載

Ikkanbari mới nhất của tôi

Ikkanbari Basket

Bản in Sumio Kawakami rất hiếm từ đầu kỷ nguyên Showa (Đầu năm 1926-)

Túi thuốc thời Showa quý hiếm, nhãn hộp diêm và túi đá

竹籠 か ら 一 閑 張 り ニ ス 仕 上 げ

昭和 初期 の 川 上 澄 生 版画 使用 (大 変 レ ア で す)

昭和 の 起床 な 薬 袋 ・ マ ッ チ 箱 ラ ベ ル を 使用

25✖️25✖️13

昭和 や ヴ ィ ン テ ー ジ 古 布 を 使用 し て り ま す の で 、 布 に は 、 ダ メ ジ 、 解 き 穴 、 、 汚 解 き 、 ミ 、 汚 り

Vì chúng tôi sử dụng các loại vải cổ điển thời Showa nên các loại vải cổ điển có thể bị hư hỏng, thủng lỗ, vết bẩn, v.v. Tôi muốn tặng chúng cho những người thích chúng như một hương vị.

Giỏ Ikkanbari 一 閑 張 り か ご

13.000¥Giá
Đã bao gồm Thuế
    bottom of page