top of page

昭和 の 未 使用 旗 の ワ ン ピ ー ス Váy Cờ Vintage

Chiều dài 着 丈 約 104cm

Chiều rộng phía tây 身 幅 約 62cm

昭和 や ヴ ィ ン テ ー ジ 古 布 を 使用 し て お り ま す の で, 古 布 に は, ダ メ ー ジ, 解 き 穴, シ ミ, 汚 れ な ど が あ り ま す. そ れ ら を 味 わ い と し て 気 に 入 っ て い た だ け る 方 へ お 譲 り し た い で す. お 写真 を よ く ご 確認 く だ さ い.

折 り 畳 ん で 発 送 さ せ て い た だ き ま す。

Vì chúng tôi sử dụng các loại vải cổ điển thời Showa nên các loại vải cổ điển có thể bị hư hỏng, thủng lỗ, vết bẩn, v.v. Tôi muốn đưa chúng cho những người thích chúng như một hương vị. Vui lòng kiểm tra các hình ảnh.

Chúng tôi sẽ gấp lại và vận chuyển.

素 陶 美

www.momoyostoby.com

# 素 陶 美 #tenugui #sashiko

# 襤褸 #vi Moviefashion # 古 布 リ メ イ ク #retrofashion #kimonostyle

#kimonofashion # の ぼ り 旗

# 幟 旗 # レ ト ロ ポ ッ プ

#feedsack

# 手 ぬ ぐ い リ メ イ ク

# サ ス テ ィ ナ ブ ル フ ァ ッ シ ョ ン

#sustainablefashion

# ア ッ プ サ イ ク ル

#upcycle #Hawaiiabvi Movie

#minorityfashion

#antiquefainst # 手 拭 い リ メ イ ク

# 着 物 リ メ イ ク # 昭和 レ ト ロ # レ ト ロ # 襤褸 リ メ イ ク # 古 布

#vi Moviefainst

# 日本 製 #madeinjapan

昭和 の 未 使用 旗 の ワ ン ピ ー ス Váy Cờ Vintage

15.800¥Giá
Đã bao gồm Thuế
    bottom of page