top of page

昭和 の 手 ぬ ぐ い ビ ス チ ェ

み や こ 染 め Miyako nhuộm

Vintage Tenugui Bustier

Chiều dài 着 丈 約 33cm

Chiều rộng phía tây 身 幅 約 52cm

昭和 や ヴ ィ ン テ ー ジ 古 布 を 使用 し て お り ま す の で, 古 布 に は, ダ メ ー ジ, 解 き 穴, シ ミ, 汚 れ な ど が あ り ま す. そ れ ら を 味 わ い と し て 気 に 入 っ て い た だ け る 方 へ お 譲 り し た い で す. お 写真 を よ く ご 確認 く だ さ い.

折 り 畳 ん で 発 送 さ せ て い た だ き ま す。

Vì chúng tôi sử dụng các loại vải cổ điển thời Showa nên các loại vải cổ điển có thể bị hư hỏng, thủng lỗ, vết bẩn, v.v. Tôi muốn đưa chúng cho những người thích chúng như một hương vị. Vui lòng kiểm tra các hình ảnh.

Chúng tôi sẽ gấp lại và vận chuyển.

素 陶 美

www.momoyostoby.com

# 素 陶 美 #tenugui #sashiko

# 襤褸 #vi Moviefashion # 古 布 リ メ イ ク #retrofashion #kimonostyle

#kimonofashion # 着 物 ガ ウ ン

# レ ト ロ ポ ッ プ # 手 ぬ ぐ い

#feedsac #tenugui

# 手 ぬ ぐ い リ メ イ ク

# サ ス テ ィ ナ ブ ル フ ァ ッ シ ョ ン

#sustainablefashion

# ア ッ プ サ イ ク ル

#upcycle

#minorityfashion

#antiquefainst # 手 拭 い リ メ イ ク

# 着 物 リ メ イ ク # 昭和 レ ト ロ # レ ト ロ # 襤褸 リ メ イ ク # 古 布

#vi Moviefainst

# 日本 製 #madeinjapan

昭和 の 手 ぬ ぐ い ビ ス チ ェ Vintage Tenugui Bustier

5.200¥Giá
Đã bao gồm Thuế
    bottom of page